Norme de transport door to door (Decizia 1077 din 28.10.1997)Decizia 1077 din 28.10.1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de autorizare a transportatorilor in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa"

Directia Generala a Vamilor
DECIZIE Nr. 1.077 din 28 octombrie 1997
pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de autorizare a transportatorilor in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa"
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 305 bis din 10 noiembrie 1997
Secretar de stat, directorul general al Directiei Generale a Vamilor, avand in vedere prevederile art. 101 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626 din 6 octombrie 1997, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 si nr. 271 bis din 9 octombrie 1997, emite urmatorul ordin:
Articol unic.
Se aproba Normele tehnice privind procedura de autorizare a transportatorilor in trafic inter national care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa".
NORME TEHNICE
privind procedura de autorizare a transportatorilor in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa"
1. Transportator in trafic international, care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa" este persoana juridica romana constituita potrivit legii, care indeplineste, in numele si pentru terte persoane fizice, declararea bunurilor, in vederea introducerii acestora in tara, asigurarea tranzitului acestora, depozitarea si alte operatiuni vamale, precum si prezentarea bunurilor declarate la controlul vamal si achitarea la vama a drepturilor de import.
2. Pentru eliberarea autorizarii in vama in calitatea de transportator in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa", solicitantul (persoana juridica romana) trebuie sa depuna la Directia Generala a Vamilor o cerere care va cuprinde urmatoarele date:
a) denumirea persoanei juridice si sediul acesteia;
b) codul fiscal;
c) datele personale ale angajatilor desemnati de persoana juridica (numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul);
d) conturile bancare prin care efectueaza operatiunile financiare de incasare si de plata;
e) indicarea biroului/birourilor vamal(e) de interior si de frontiera pe langa care isi va desfasura activitatea;
f) durata pentru care se solicita autorizarea de functionare in calitatea de transportator in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa";
g) date referitoare la mijlocul (mijloacele) de transport propriu(ii) sau inchiriat(e), utilizat(e) in traficul international pentru efectuarea unor astfel de operatiuni;
h) date referitoare la spatiul de depozitare, propriu sau inchiriat, daca societatea comerciala respectiva dispune de un asemenea spatiu.
3. Cererea de autorizare trebuie sa fie insotita de urmatoarele acte in original si in fotocopii:
a) statutul societatii comerciale, din care sa rezulte ca in obiectul de activitate este inclusa operatiunea de transport de colete in sistem "usa in usa"; in cazul in care in obiectul de activitate nu exista ca domeniu distinct transport colete in sistem "usa in usa" se va prezenta actul aditional care modifica in mod corespunzator statutul societatii comerciale, prin inscrierea acestei activitati;
b) certificatul de inmatriculare de la Oficiul Registrului comertului;
c) certificatul de inregistrare fiscala (codul de inregistrare fiscala primit de la Ministerul Finantelor);
d) daca este cazul, actul de proprietate sau contractul de inchiriere care dovedeste ca poseda spatiul de depozitare adecvat depozitarii coletelor, amplasat in raza teritoriala a biroului vamal de interior (destinatie) pe langa care solicita autorizarea, care sa permita desfasurarea normala a activitatii, planul acestui spatiu (depozit), cu indicarea cotelor;
e) documentele mijloacelor de transport utilizate in trafic international (cartea de identitate a autovehiculului, certificatul de inmatriculare, eventualele contracte de inchiriere, atunci cand mijloacele de transport nu apartin titularului);
f) licentele de executie si licentele de transport, eliberate de Ministerul Transporturilor si/sau Ministerul Comunicatiilor;
g) adresa de confirmare din partea unitatii bancare asupra existentei conturilor mentionate la pct. 1 lit. d), prin care se efectueaza operatiunile financiare, de incasare si de plata;
h) actele de identitate, certificatele de nastere, actele de studii si cazierele judiciare la zi ale angajatilor oficiali ai societatii comerciale, desemnati de aceasta sa exercite operatiunea de transport in trafic international al coletelor "usa in usa".
4. Transportatorul in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa" este obligat sa dispuna de cel putin o persoana autorizata pentru biroul vamal de destinatie pe langa care isi va desfasura activitatea si pentru care solicita autorizarea.
5. Autorizarea de functionare se acorda dupa parcurgerea urmatoarelor etape:
a) cercetarea elementelor cuprinse in cererea de autorizare;
b) verificarea actelor anexate cererii de autorizare; dupa confruntarea documentelor originale cu fotocopiile de pe acestea, documentele originale se restituie societatii comerciale respective;
c) avizul de principiu al biroului vamal pe langa care se solicita autorizarea; pentru cazurile in care titularul dispune de un spatiu propriu sau inchiriat, se va solicita, de asemenea, avizul biroului vamal;
d) verificarea cunostintelor de specialitate ale persoanelor (persoanei) angajate oficial ale transportatorilor in trafic international, care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa" si care urmeaza sa se ocupe de preluarea coletelor si de indeplinirea tuturor formalitatilor vamale, se face in scris de catre o comisie de examinare formata din urmatoarele persoane:
- directorul Directiei reglementari si proceduri vamale sau adjunctul acesteia;
- seful Serviciului taxe si reglementari vamale pentru calatori;
- un expert vamal din cadrul Serviciului taxe si reglementari vamale pentru calatori.
Subiectele care fac obiectul examinarii se stabilesc, pe loc, de catre comisia de examinare. Durata examinarii este de doua ore, din momentul anuntarii subiectelor.
Fiecare membru al comisiei acorda note pentru lucrarea scrisa.
Nota (media aritmetica dintre notele acordate de catre fiecare membru al comisiei) minima de promovare este 7.
Comisia de examinare va lua masurile necesare asigurarii confidentialitatii subiectelor. Aceasta va intocmi, totodata, si bibliografia obligatorie pentru examen.
Data stabilita, precum si bibliografia obligatorie pentru examinare sunt aduse la cunostinta si solicitantului cu cel putin 10 zile inainte.
Imediat ce procesul de examinare a luat sfarsit, nota obtinuta va fi comunicata persoanei examinate.
Presedintele comisiei de examinare poate stabili o periodicitate in sustinerea examinarilor.
6. Pe baza concluziilor rezultate din verificari si in urma promovarii probei de verificare a cunostintelor profesionale se completeaza autorizarea in vama de functionare in calitate de transportator in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa" si se inainteaza pentru semnare directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
7. Modelul autorizarii in vama de transportator in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa" este prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice.
8. Modelul autorizarii in vama a persoanei (persoanelor) angajate oficial la transportatorul in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa", care se va ocupa de preluarea coletelor si de indeplinirea tuturor formalitatilor vamale, este prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.
9. In exercitarea activitatii in vama, transportatorul in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa" are urmatoarele sarcini:
- sa asigure integritatea coletelor atat pe timpul transportului, cat si in cazul cand acestea sunt depozitate in spatii de depozitare proprii sau inchiriate;
- sa constituie la biroul (birourile) vamal (vamale) de frontiera o garantie care sa acopere nivelul drepturilor de import corespunzatoare bunurilor continute in coletele supuse vamuirii, in conformitate cu prevederile legale vamale stipulate in capitolul "Tranzitul vamal" din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei;
- sa plateasca la birourile vamale, in numele titularului, beneficiar al coletului, taxele si celelalte drepturi cuvenite bugetului de stat, prevazute in normele legale;
- sa organizeze si sa tina evidenta operatiunilor derulate, in mod identic cu evidenta biroului vamal pe langa care functioneaza;
- sa pastreze timp de 5 ani toate documentele referitoare la operatiunile efectuate;
- sa prezinte autoritatilor vamale, ori de cate ori acestea solicita, orice informatie sau documente privind operatiunile derulate;
- sa elibereze, in favoarea destinatarului, un document in care sa apara data si felul prestatiei, precum si pretul achitat pentru serviciul prestat;
- sa respecte si sa indeplineasca orice alta prevedere legala care reglementeaza activitatea in domeniu.
10. Orice restrangere sau extindere a activitatii in vama a transportatorului in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa" pe alte directii si/sau mijloace de transport, schimbarea sediului societatii comerciale, lichidarea societatii comerciale, precum si persoanele fizice angajate vor fi anuntate, in scris, Directiei Generale a Vamilor.
11. Directia Generala a Vamilor isi rezerva dreptul de a anula autorizarea in vama a transportatorului in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa" sau a persoanei care este nominalizata de societatea comerciala, in urmatoarele cazuri:
- cand se constata savarsirea unei fraude vamale;
- daca se dovedeste ca autorizarea a fost acordata in urma furnizarii unor informatii inexacte, pe care autoritatea vamala nu a avut posibilitatea sa le constate;
- cand transportatorul in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa" isi inceteaza activitatea;
- daca acesta nu efectueaza operatiuni pe o perioada de un an.
12. Anularea autorizarii in vama a transportatorului in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa" sau a persoanei autorizate produce efecte din momentul primirii comunicarii deciziei de anulare; comunicarea se face si birourilor vamale interesate.
13. Autorizarea in vama a transportatorului in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa" sau a persoanei autorizate poate fi suspendata motivat de catre directorul general al Directiei Generale a Vamilor pe o perioada cuprinsa intre 15 zile si 6 luni, daca acesta nu isi indeplineste una dintre obligatiile cuprinse in prezentele norme tehnice sau savarseste o abatere de la reglementarile vamale, abatere care prin natura ei nu constituie motiv de anulare.
14. Suspendarea autorizarii in vama a transportatorului in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa" sau a persoanei autorizate produce efecte din momentul primirii comunicarii deciziei de suspendare si se transmite, in scris, tuturor birourilor vamale interesate.
15. Decizia de anulare si decizia de suspendare a autorizarii pot fi atacate la instanta de contencios administrativ competenta.
16. Reluarea activitatii in vama de transportator in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa", intrerupta prin anulare, este conditionata de reluarea procedurii de autorizare dupa un termen de 3 ani de la anularea autorizarii.
17. In cazul suspendarii, reluarea activitatii in vama de transportator international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa" se face automat, dupa expirarea termenului de suspendare.
18. Deciziile de acordare, anulare sau suspendare a autorizarii se publica obligatoriu in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala persoanei juridice in cauza.
19. Transportatorii in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa", acreditati, pot functiona pe o perioada de 6 luni de la data intrarii in vigoare a Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei. In aceasta perioada, ei sunt obligati sa indeplineasca conditiile in vederea reluarii procedurii de autorizare potrivit noilor reglementari.
20. Incalcarea prevederilor referitoare la desfasurarea activitatii de transportator in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa", de catre organele vamale, se sanctioneaza conform Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Legea nr. 141/1997, si Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997.
Anexa Nr. 1
la normele tehnice
ROMANIA
MINISTERUL FINANTELOR
DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
AUTORIZARE IN VAMA
de transportator in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa"
Nr. ...........................
Societatea comerciala (denumirea, sediul)
..................................................... este autorizata sa functioneze in calitatea de transportator in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa", pe langa biroul (birourile) vamal (vamale) ............................ pana la data de ........................... .
Secretar de stat,
Data .................
Anexa Nr. 2
la normele tehnice
AUTORIZAREA IN VAMA
a persoanei nominalizate de transportatorul in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa"
Nr. ................... din ....................
Domnul (doamna) ..................................................., cu
domiciliul in ......................................., angajat (angajata) oficial al transportatorului in trafic international care utilizeaza sistemul de transport al coletelor "usa in usa" (denumirea, adresa) .................................................................... autorizat in vama cu nr. ........... din .......... sa se ocupe de preluarea coletelor si de indeplinirea tuturor formalitatilor vamale la biroul (birourile) vamal (vamale)
................................................, cu respectarea obligatiilor care ii revin conform reglementarilor in vigoare.

Inscrie-te la newsletter

Pentru noutati si cele mai noi rute, inscrie-te la newsletter

031.620.81.81