Perioade de conducere / odihna (Ordonanta nr. 37/2007)ORDONANta Nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 16 august 2007
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.
CAP. 1
Scop si domeniu de aplicare
ART. 1
(1) Prezenta ordonanta stabileste cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispozitii din domeniul social privind transportul rutier si amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 si Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 si abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau operatiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (AETR), denumit in continuare Acordul AETR.
(2) Prezenta ordonanta stabileste cadrul de aplicare a regulilor privind utilizarea aparatelor de inregistrare a perioadelor de conducere, pauzelor si perioadelor de odihna ale conducatorilor auto, denumite in continuare tahografe sau tahografe digitale, asa cum sunt acestea definite in anexa nr. I si in anexa nr. IB la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind echipamentul de inregistrare in transportul rutier, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 2
Operatiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a), b), c), d), h), k), m), n) si p) al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul Romaniei, de la aplicarea prevederilor acestui regulament.
ART. 3
Ministerul Transporturilor poate acorda, cu acordul Comisiei Europene, derogari temporare de la regulile privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto, in conditiile prevazute la art. 14 al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006.
CAP. 2
Activitatea de control
ART. 4
(1) Controlul respectarii prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, ale Acordului AETR si ale prezentei ordonante se va desfasura atat in trafic, cat si la sediile intreprinderilor si operatorilor de transport rutier.
(2) Controlul in trafic se efectueaza de catre personalul cu atributii de control din cadrul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. si/sau de catre politisti rutieri.
(3) Controlul la sediile intreprinderilor si operatorilor de transport rutier se efectueaza de catre personalul cu atributii de control din cadrul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. si/sau de catre personalul cu atributii de control din cadrul Inspectiei Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse.
(4) Coordonatorul national al activitatilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR si ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 este Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., denumita in continuare Coordonator national.
ART. 5
Coordonatorul national are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza activitatea de control, astfel incat:
(i) sa fie verificat anual cel putin 1% din totalul zilelor lucrate in cursul anului de conducatorii auto care fac obiectul prezentei ordonante. incepand cu 1 ianuarie 2008 vor fi verificate anual cel putin 2% din totalul zilelor lucrate in cursul anului de conducatorii auto, iar incepand cu 1 ianuarie 2010 vor fi verificate anual cel putin 3% din totalul zilelor lucrate in cursul anului de conducatorii auto;
(ii) sa fie verificate in trafic cel putin 15% din totalul zilelor de lucru ale conducatorilor auto verificate anual si cel putin 25% din numarul acestora sa fie verificate la sediile intreprinderilor de transport rutier. incepand cu 1 ianuarie 2008, cel putin 30% din totalul zilelor de lucru ale conducatorilor auto verificate anual vor fi verificate in trafic si cel putin 50% din numarul acestora vor fi verificate la sediul intreprinderilor de transport rutier;
b) colaboreaza cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene in vederea organizarii unor activitati comune de control;
c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportari statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 si Deciziei Comisiei nr. 93/173/CEE;
d) colaboreaza cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, in vederea depistarii si sanctionarii unor eventuale incalcari ale prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 si/sau Acordului AETR, acolo unde exista indicii in acest sens;
e) transmite informatiile prevazute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 si, respectiv, la art. 19 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 organismelor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, la fiecare 6 luni si ori de cate ori sunt solicitate astfel de informatii cu privire la anumite cazuri particulare.
ART. 6
(1) Toate institutiile implicate in activitatea de control vor inainta anual Coordonatorului national statistici detaliate cu privire la controalele desfasurate, care sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:
a) in ceea ce priveste controalele in trafic:
(i) tipul de drum pe care a avut loc controlul - autostrada, drum national sau drum judetean/local - si statul in care este inmatriculat vehiculul, astfel incat sa fie evitata orice fel de discriminare bazata pe nationalitate;
(ii) tipul de tahograf instalat pe vehicul;
b) in ceea ce priveste controalele la sediile intreprinderilor si operatorilor de transport rutier:
(i) tipul de activitate de transport - transport national sau international, de marfuri sau de persoane, public ori in cont propriu;
(ii) dimensiunea parcului de vehicule al intreprinderilor si operatorilor de transport rutier;
(iii) tipul de tahograf instalat pe vehicul.
(2) Statisticile prevazute la alin. (1) se centralizeaza de catre Coordonatorul national si se transmit la fiecare 2 ani Comisiei Europene.
ART. 7
in cursul exercitarii atributiilor, personalul cu atributii de control are dreptul:
a) sa patrunda in orice vehicul care face obiectul prezentei ordonante si sa inspecteze orice parte a vehiculului si a tahografului, putand sa verifice, sa retina si/sau sa copieze orice document sau inregistrare relevanta pentru activitatea de control;
b) sa solicite conducatorului auto sau intreprinderii/operatorului de transport rutier sa prezinte de indata vehiculul spre a fi inspectat intr-o locatie dotata corespunzator pentru evaluari tehnice amanuntite, daca exista indicii privind interventii neautorizate asupra tahografului sau indicii privind existenta unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunzator in trafic;
c) sa patrunda, in vederea efectuarii controlului si in timpul programului normal de lucru, in orice spatiu in care isi desfasoara activitatea intreprinderea/operatorul de transport rutier, unde pot exista informatii relevante pentru activitatea de control al respectarii regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto.
CAP. 3
Contraventii si sanctiuni
ART. 8
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
1. utilizarea unui vehicul fara tahograf sau tahograf digital ori utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale neomologate;
2. montarea unor tahografe sau tahografe digitale neomologate;
3. utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale nesigilate;
4. utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale montate/reparate/calibrate de operatori economici neautorizati;
5. utilizarea unor tahografe digitale necalibrate;
6. utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale cu termenul de valabilitate al verificarii/calibrarii periodice depasit;
7. calibrarea incorecta a unui tahograf sau tahograf digital;
8. utilizarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului;
9. montarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului;
10. conducerea unui vehicul dotat cu tahograf fara a utiliza diagrame tahograf;
11. conducerea unui vehicul dotat cu tahograf digital fara a utiliza cartela tahografica;
12. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind asigurarea unui numar suficient de diagrame tahografice corespunzatoare pentru efectuarea operatiunilor de transport;
13. nerespectarea obligatiei de a asigura posibilitatea utilizarii imprimantei tahografului digital in trafic la solicitarea personalului de control, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
14. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) teza a treia din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind detinerea, de catre un conducator auto, a mai mult de o cartela tahografica valida;
15. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) teza a treia, din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea, de catre un conducator auto, a unei cartele tahografice eliberate altei persoane;
16. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) teza a treia din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;
17. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) teza a cincea din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind modul de utilizare a tahografului digital atunci cand cartela tahografica este defecta sau nu este in posesia conducatorului auto;
18. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) teza intai din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare sau deteriorate;
19. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) teza intai din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind scoaterea neautorizata a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital inaintea terminarii zilei de lucru sau utilizarea lor pentru o perioada mai lunga decat cea prevazuta;
20. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) teza a treia din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea diagramelor tahograf sau a cartelelor tahografice atunci cand vehiculul este condus de un echipaj format din mai multi conducatori auto;
21. nerespectarea de catre conducatorul auto a obligatiei prevazute la art. 15 alin. (2) teza a doua din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind introducerea manuala a unor date;
22. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind reglarea ceasului tahografului si utilizarea comutatorului;
23. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevazute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
24. omisiunea de a introduce manual in tahograful digital datele prevazute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
25. nerespectarea prevederilor art. 16 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea vehiculului si inregistrarea datelor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto in eventualitatea defectarii sau functionarii defectuoase a tahografului ori in eventualitatea in care conducatorul auto nu poate utiliza cartela tahograf fiind distrusa, defecta, pierduta sau furata;
26. depasirea perioadei maxime de conducere neintrerupta cu pana la o ora;
27. depasirea perioadei maxime de conducere neintrerupta cu pana la doua ore;
28. depasirea perioadei maxime de conducere neintrerupta cu pana la 3 ore;
29. depasirea perioadei maxime de conducere neintrerupta cu pana la 4 ore;
30. depasirea perioadei maxime de conducere neintrerupta cu 4 ore sau mai mult;
31. depasirea perioadei maxime zilnice de conducere cu pana la o ora;
32. depasirea perioadei maxime zilnice de conducere cu pana la doua ore;
33. depasirea perioadei maxime zilnice de conducere cu pana la 3 ore;
34. depasirea perioadei maxime zilnice de conducere cu pana la 4 ore;
35. depasirea perioadei maxime zilnice de conducere cu 4 ore sau mai mult;
36. depasirea perioadei maxime de conducere intr-un interval de doua saptamani;
37. nerespectarea perioadei minime de odihna intr-un interval de 24 de ore cu pana la o ora;
38. nerespectarea perioadei minime de odihna intr-un interval de 24 de ore cu pana la doua ore;
39. nerespectarea perioadei minime de odihna intr-un interval de 24 de ore cu pana la 3 ore;
40. nerespectarea perioadei minime de odihna intr-un interval de 24 de ore cu pana la 4 ore;
41. nerespectarea perioadei minime de odihna intr-un interval de 24 de ore cu 4 ore sau mai mult;
42. nerespectarea perioadei minime de odihna intr-un interval de 30 de ore, atunci cand vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducatori auto, cu pana la o ora;
43. nerespectarea perioadei minime de odihna intr-un interval de 30 de ore, atunci cand vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducatori auto, cu pana la doua ore;
44. nerespectarea perioadei minime de odihna intr-un interval de 30 de ore, atunci cand vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducatori auto, cu pana la 3 ore;
45. nerespectarea perioadei minime de odihna intr-un interval de 30 de ore, atunci cand vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducatori auto, cu pana la 4 ore;
46. nerespectarea perioadei minime de odihna intr-un interval de 30 de ore, atunci cand vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducatori auto, cu 4 ore sau mai mult;
47. nerespectarea perioadei minime de odihna saptamanala dupa 6 perioade zilnice de conducere;
48. nerespectarea perioadei minime de odihna saptamanala dupa 12 perioade zilnice de conducere;
49. conducerea unui vehicul imobilizat de catre autoritatea competenta;
50. refuzul in cursul controlului de a permite verificarea, retinerea sau copierea oricarei inregistrari privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto;
51. neprezentarea, in trafic, a numarului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a listarilor efectuate cu imprimanta tahografului digital, conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 sau Acordului AETR, dupa caz;
52. neprezentarea, in cursul controlului la sediul intreprinderii/operatorului de transport rutier, a inregistrarilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto solicitate de personalul de control;
53. lipsa, la sediul intreprinderii/operatorului de transport rutier, a registrului de sarcini si a orarului serviciului regulat, prevazute la art. 16 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
54. neinscrierea in registrul de sarcini a tuturor datelor prevazute la art. 16 alin. (2) si alin. (3) lit. a) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
55. nesemnarea registrului de sarcini de catre conducatorul intreprinderii/operatorului de transport rutier sau de catre o persoana imputernicita de acesta, potrivit prevederilor art. 16 alin. (3) lit. b) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
56. neprezentarea de catre conducatorul auto, in cursul controlului in trafic, a unei copii a registrului de sarcini si a orarului serviciului regulat, conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
57. nerespectarea obligatiei de a pastra registrul de sarcini o perioada de cel putin un an de la expirarea perioadei la care se refera si de a pune la dispozitia conducatorilor auto cate o copie a acestuia, conform prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
58. nereturnarea diagramelor tahografice utilizate de catre conducatorul auto intreprinderii/operatorului de transport rutier, spre a fi pastrate la sediu, dupa 28 de zile de la utilizarea lor;
59. nerespectarea obligatiei intreprinderii/operatorului de transport rutier de a descarca si stoca la sediu, cel mai tarziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducatorilor auto si/sau nerespectarea obligatiei de a descarca si stoca la sediu, cel mai tarziu la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizeaza;
60. nerespectarea obligatiei intreprinderii/operatorului de transport rutier de a pastra inregistrarile privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto cel putin un an de la efectuarea acestora, in ordine cronologica si separat pentru fiecare conducator auto;
61. acordarea de catre intreprindere/operatorul de transport rutier a unor plati conducatorilor auto, chiar si sub forma de bonificatii sau prime, in functie de distanta parcursa si/sau de cantitatea de marfuri transportata.
ART. 9
(1) Contraventiile prevazute la art. 8 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele de la pct. 1, 3, 8, 49, 50 si 60, cu amenda de la 9.000 lei la 10.000 lei, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier;
b) cele de la pct. 2 si 9, cu amenda de la 9.000 lei la 10.000 lei, aplicabila atelierului care a montat tahograful, tahograful digital sau dispozitivul ilegal;
c) cele de la pct. 4, 53 si 57, cu amenda de la 4.500 lei la 5.000 lei, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier;
d) cele de la pct. 10, 11 si 15, cu amenda de la 4.500 lei la 5.000 lei, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier sau conducatorului auto, dupa caz;
e) cea de la pct. 7, cu amenda de la 4.500 lei la 5.000 lei, aplicabila atelierului care a calibrat tahograful sau tahograful digital;
f) cele de la pct. 5, 6, 12, 13 si 61, cu amenda de la 3.500 lei la 4.000 lei, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier;
g) cele de la pct. 14 si 16, cu amenda de la 3.500 lei la 4.000 lei, aplicabila conducatorului auto;
h) cele de la pct. 51, 52, 58 si 59, cu amenda de la 3.000 lei la 3.500 lei, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier;
i) cele de la pct. 54, 55 si 56, cu amenda de la 2.000 lei la 2.500 lei, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier;
j) cele de la pct. 30, 35, 41 si 46, cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier;
k) cele de la pct. 29, 34, 40 si 45, cu amenda de la 2.500 lei la 3.000 lei, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier;
l) cele de la pct. 28, 33, 39 si 44, cu amenda de la 2.000 lei la 2.500 lei, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier;
m) cele de la pct. 27, 32, 38 si 43, cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier;
n) cele de la pct. 26, 31, 36, 37, 42, 47 si 48, cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier;
o) cele de la pct. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 si 25, cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, aplicabila conducatorului auto.
(2) in masura in care contraventiile la care se face referire la art. 8 pct. 26 - 35 si 37 - 48 sunt depistate in trafic, precum si in toate celelalte situatii in care conducatorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor si/sau perioadelor minime de odihna prevazute de legislatia in vigoare, suplimentar fata de sanctiunea cu amenda prevazuta la alin. (1), se va aplica si sanctiunea imobilizarii vehiculului pana la indeplinirea conditiilor de legalitate pentru continuarea transportului.
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal, ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune in procesul-verbal despre aceasta posibilitate.
(4) Contraventiile prevazute in prezenta ordonanta se constata si se sanctioneaza de catre personalul cu atributii de inspectie si control din cadrul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., de catre personalul cu atributii de inspectie si control din cadrul Inspectiei Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse si de catre politistii rutieri, potrivit competentelor ce le revin.
ART. 10
Contraventiilor prevazute la art. 8 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAP. 4
Dispozitii finale si tranzitorii
ART. 11
(1) in termen de cel mult 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor va aproba prin ordin al ministrului:
a) norme tehnice privind eliberarea, inlocuirea, schimbarea si innoirea cartelelor tahografice, precum si pentru descarcarea si stocarea datelor din tahografele digitale si cartelele tahografice;
b) norme detaliate privind activitatea de control, prin care se va introduce si un sistem de evaluare a intreprinderilor/operatorilor de transport rutier in ceea ce priveste respectarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto, in functie de numarul si de gravitatea contraventiilor constatate, precum si reguli detaliate privind modul de imobilizare a vehiculelor;
c) reglementari privind conditiile de montare, reparare si verificare a tahografelor, precum si de autorizare a operatorilor economici care desfasoara astfel de activitati.
(2) in termen de cel mult 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor va elabora si va supune spre aprobare Guvernului reglementari specifice privind organizarea timpului de munca al lucratorilor mobili in transportul rutier de marfuri si persoane.
(3) Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., va lua masuri pentru ca la proiectarea si constructia drumurilor noi, precum si la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente, pe care le administreaza, sa se realizeze pe marginea acestora spatii adecvate care sa poata fi utilizate atat pentru punerea in aplicare a prevederilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto, cat si pentru desfasurarea activitatilor de control al respectarii acestor prevederi.
(4) Prezenta ordonanta transpune prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), (3) si (4), art. 3, art. 4 alin. (6), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) si ale art. 16 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 martie 2006 privind conditiile minime pentru punerea in aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 si (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislatia sociala referitoare la activitatile de transport rutier si de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial L nr. 102 din 11 aprilie 2006, p. 35 - 44.
ART. 12
Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 3 zile de la publicare, cu exceptia art. 8 - 10, care intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii.
ART. 13
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere si organizarea timpului de munca al lucratorilor mobili in transportul rutier de marfuri si persoane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 466/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CaLIN POPESCU-TaRICEANU

Contrasemneaza:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban

Ministrul internelor si
reformei administrative,
Cristian David

Ministrul muncii,
familiei si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru

Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocanea

p. Ministrul economiei si finantelor,
Doina-Elena Dascalu,
secretar de stat

Bucuresti, 7 august 2007.
Nr. 37.

Inscrie-te la newsletter

Pentru noutati si cele mai noi rute, inscrie-te la newsletter

031.620.81.81