Restrictii pe DN1 (Ordinul nr. 2510/2006 )ORDIN Nr. 2510 din 28 decembrie 2006
privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60) sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov

ART. 1
(1) Pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone se introduce restrictia temporara de circulatie, in perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2007, in zilele de luni pana vineri, intre orele 6,00 - 22,00, pe urmatoarele sectoare din drumul national DN 1 (E 60):
a) de la Bucuresti (DN 1, km 7+418 aflat la intersectia str. Ion Ionescu de la Brad cu Bd. Aerogarii) pana la Barcanesti (intersectia DN 1, km 53+650 cu DN 1A km 70+550);
b) de la Ploiesti (intersectia DN 1, km 67+248 cu DN 1B) pana la Brasov (DN 1 km 159+600, intrare municipiu).
(2) In sensul prezentului ordin, prin vehicul rutier, altul decat cel destinat exclusiv transportului de persoane, cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone se intelege orice autovehicul rutier inmatriculat, avand cel putin doua axe, sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorcile tractate de acesta.
(3) Semnalizarea rutiera a restrictiei prevazute la alin. (1), precum si semnalizarea rutiera de orientare a participantilor la trafic se realizeaza prin grija Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., denumita in continuare CNADNR - S.A.
(4) CNADNR - S.A. va aduce la cunostinta participantilor la trafic introducerea restrictiei prevazute la alin. (1), precum si principalele rute de tranzit ocolitoare recomandate.
ART. 2
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 1, circulatia vehiculelor este permisa pe baza autorizatiei nominale de circulatie, eliberata pentru fiecare vehicul de CNADNR - S.A., conform metodologiei prevazute in anexa nr. 1.
(2) Autorizatia nominala de circulatie este valabila numai in original, in perioada, pe traseul si in conditiile inscrise in aceasta. Autorizatia nominala de circulatie nu este transmisibila.
(3) Autorizatia nominala de circulatie nu poate fi eliberata cu mai mult de 15 zile calendaristice inainte de prima zi de valabilitate.
ART. 3
(1) Autorizatia nominala de circulatie se pastreaza, in original, la bordul vehiculului si se prezinta la controlul organelor abilitate. In cazul pierderii, furtului, deteriorarii sau schimbarii detinatorului vehiculului pentru care a fost eliberata, cu exceptia cazurilor de leasing, autorizatia nominala de circulatie se considera nula si nu se inlocuieste. In acest caz, detinatorul poate solicita eliberarea unei noi autorizatii, in conditiile prezentului ordin.
(2) Autorizatia nominala de circulatie isi pastreaza valabilitatea in cazul schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului, pentru acelasi detinator, cu mentinerea celorlalte inscrisuri din autorizatia nominala de circulatie.
ART. 4
Prevederile art. 1 nu se aplica pentru:
a) vehiculele detinute de unitatile Ministerului Apararii;
b) vehiculele detinute de unitatile subordonate Ministerului Administratiei si Internelor;
c) vehiculele detinute de CNADNR - S.A. si de subunitatile acesteia;
d) vehiculele specializate utilizate in exclusivitate pentru servicii de ambulanta;
e) vehiculele detinute de serviciile de urgenta, asa cum sunt definite in Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) vehiculele care efectueaza transporturi in interesul NATO sau pentru Parteneriatul pentru Pace, asa cum sunt definite in Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele parti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si a Protocolului aditional, incheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;
g) vehiculele detinute de institutii ale statului cu atributii in securitatea si siguranta nationala;
h) vehiculele care efectueaza activitatea de deszapezire, in baza contractelor incheiate cu CNADNR - S.A.;
i) vehiculele care efectueaza transporturile prevazute in anexa nr. 2, in conditiile stabilite prin prezentul ordin.
ART. 5
Transporturile prevazute la lit. A - I din anexa nr. 2 se pot efectua daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
a) incarcatura se incadreaza in una dintre categoriile prevazute si este justificata prin documente de insotire a marfii, in cazul persoanelor juridice;
b) incarcatura se incadreaza in una dintre categoriile prevazute si este justificata prin certificat de producator, in cazul persoanelor fizice;
c) detin ordinul de interventie, semnat de conducatorul unitatii sau de persoana desemnata, daca este cazul;
d) fara incarcatura, de la locul descarcarii sau pana la locul incarcarii, in cazul in care acesta se afla pe unul dintre sectoarele restrictionate, pana la prima intersectie cu un drum national.
ART. 6
Transporturile prevazute la lit. J din anexa nr. 2 se pot efectua pe unul dintre sectoarele restrictionate numai daca au punctul de origine/destinatie sau efectueaza controlul vamal pe acel sector, facand dovada astfel:
a) pentru circulatia fara incarcatura, pentru incarcare - in baza comenzii de transport in original sau vizata in original de operatorul de transport;
b) pentru circulatia fara incarcatura, dupa descarcare - cu CMR si carnet TIR sau declaratie T, in original;
c) circulatia cu incarcatura, pentru descarcare - in baza CMR si carnet TIR sau declaratie T, in original;
ART. 7
(1) Transporturile prevazute la lit. K din anexa nr. 2 se pot efectua de catre riverani numai pe sectorul de drum restrictionat pe care acestia isi au domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comertului.
(2) In sensul prezentului ordin, prin riveran se intelege orice persoana fizica sau juridica ce are domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comertului pe unul dintre sectoarele restrictionate prevazute la art. 1 sau in localitatile la care singura cale de acces la un drum national este pe unul dintre sectoarele restrictionate prevazute la art. 1.
(3) Dovada indeplinirii conditiilor stabilite la alin. (1) se face la solicitarea organelor de control, in traseu, cu cartea de identitate a detinatorului, in cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comertului din care sa reiasa sediul social sau punctul de lucru, in copie stampilata si semnata in original de catre conducatorul unitatii, cu inscrisul "Conform cu originalul", in cazul persoanelor juridice.
ART. 8
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit prevederilor legale.
ART. 9
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 10
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

ANEXA 1

METODOLOGIE
de eliberare a autorizatiei nominale de circulatie

1. Eliberarea autorizatiilor se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, in baza documentatiei prezentate.
2. Documentatia cuprinde urmatoarele:
2.1. memoriu din care sa rezulte necesitatea efectuarii transportului pe traseul sau pe traseele solicitate, numarul de vehicule pe fiecare traseu, numerele de inmatriculare, perioada pentru care se solicita autorizarea;
2.2. certificatul de inmatriculare, in copie, pentru fiecare vehicul, inclusiv semiremorcile si/sau remorcile;
2.3. copia documentelor care atesta plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale (rovinieta) pentru fiecare vehicul;
2.4. autorizatia speciala de transport pentru depasiri de limite masice si/sau dimensiuni maxime admise, daca este cazul, sau declaratie pe propria raspundere ca nu se depasesc in circulatie limitele masice si/sau dimensiunile maxime admise prevazute in anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.5. dovada achitarii tarifului pentru utilizarea zonei drumurilor nationale, daca este cazul;
2.6. copie a contractului de inchiriere/leasing, in cazul in care solicitantul autorizatiei nominale de circulatie nu este detinatorul vehiculelor;
2.7. dovada necesitatii efectuarii transportului pe sectorul de drum restrictionat.
3. Analiza documentatiilor:
3.1. analiza documentatiei se realizeaza de catre o comisie formata din reprezentanti ai CNADNR - S.A.;
3.2. comisia se intruneste periodic, in raport cu numarul si importanta solicitarilor.
4. Concluziile comisiei privind analiza documentatiei pentru eliberarea autorizatiilor nominale de circulatie se consemneaza intr-un proces-verbal.
5. Conditii pentru acordarea autorizatiilor nominale de circulatie:
5.1. punctul de origine sau de destinatie al transportului se afla situat pe traseul restrictionat;
5.2. nu exista trasee alternative pentru acces la punctul de origine sau de destinatie al transportului;
5.3. sectorul de drum pentru care se autorizeaza transportul sa fie cat mai scurt, prin folosirea in principal a traseelor alternative;
5.4. caracteristicile tehnice si geometrice ale traseelor alternative nu confera posibilitatea efectuarii transportului pe aceste trasee;
5.5. perioada maxima de autorizare este de 6 luni;
5.6. comisia isi rezerva dreptul de a nu elibera autorizatii persoanelor fizice sau juridice care nu au depus documentatia completa, care nu au respectat cele declarate in documentatie referitoare la circulatia cu depasiri ale limitelor maxime admise sau care nu au respectat conditiile impuse la autorizare.
6. Autorizarea efectuarii transportului:
6.1. in cazul avizarii documentatiei, autorizatia de circulatie se completeaza si se semneaza conform competentelor;
6.2. in cazul in care nu se avizeaza efectuarea transportului, documentatia nu se restituie solicitantului.
7. Depunerea documentatiilor se realizeaza in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 9,00 - 16,00, la registratura generala a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
8. Autorizatiile se pot ridica de la CNADNR - S.A., in fiecare zi de marti si joi, intre orele 13,30 - 16,00.
9. CNADNR - S.A. va tine evidenta tuturor autorizatiilor de circulatie eliberate.
10. Documentatiile se arhiveaza o perioada de 12 luni la sediul CNADNR - S.A.
  
ANEXA 2

LISTA
transporturilor care nu se supun restrictiei de circulatie, conform art. 4 din ordin

A. Transporturi de animale vii si de produse perisabile de origine animala si vegetala:
I. Animale vii din toate speciile:
1. bovine;
2. porcine;
3. ovine;
4. cabaline, magari;
5. iepuri;
6. vanat;
7. animale de menajerie;
8. pasari, inclusiv pui de o zi;
9. pasari exotice;
10. colonii de albine;
11. broaste, melci vii;
12. fauna acvatica;
13. animale de companie (caini, pisici, maimute).
II. Carne si preparate din carne:
1. carne, indiferent de specie, inclusiv vanat, refrigerata si congelata;
2. preparate din carne, cu termen de valabilitate de maximum o saptamana.
III. Lapte si produse lactate:
1. lapte lichid;
2. produse lactate proaspete (iaurt, chefir, frisca, smantana si altele);
3. branzeturi;
4. unt, margarina;
5. inghetata.
IV. Oua si produse din oua:
1. oua de consum;
2. oua pentru incubatie;
3. produse din oua (melanj, maioneza).
V. Peste si produse din peste:
1. peste refrigerat si congelat;
2. icre de peste;
3. oua embrionate de peste;
4. preparate din peste, cu termen de valabilitate de maximum o saptamana;
5. fructe de mare in stare proaspata.
VI. Pulpe de broasca, raci, melci, midii, stridii, scoici si altele in stare proaspata
VII. Subproduse de abator pentru industria farmaceutica
VIII. Paine si produse de panificatie proaspete
IX. Produse biologice si medicamente de uz veterinar
X. Material seminal
XI. Produse vegetale perisabile:
1. fructe si legume proaspete;
2. material saditor destinat plantarii (rasaduri, puieti de pomi, bulbi, rizomi, stoloni, drajoni, cepe, butasi si altele asemenea);
3. flori taiate;
4. plante ornamentale in ghivece.
B. Deplasarea vehiculelor care participa la interventii in caz de forta majora, in caz de fenomene naturale care afecteaza caile de comunicatii si telecomunicatii, zone locuite si obiective de interes national
C. Transporturi funerare
D. Transportul de echipamente de prim ajutor si ajutoare umanitare in cazul unor calamitati sau dezastre naturale
E. Transporturi postale
F. Transporturi pentru distribuirea de carburanti
G. Transporturi de marfuri sub temperatura controlata
H. Transporturi cu vehicule destinate prin constructie tractarii vehiculelor avariate
I. Transporturi cu vehicule specializate destinate prin constructie salubrizarii
J. Transporturile efectuate in trafic international
K. Transporturile efectuate cu vehicule detinute de catre riverani in proprietate sau in baza unui contract de leasing.

Inscrie-te la newsletter

Pentru noutati si cele mai noi rute, inscrie-te la newsletter

031.620.81.81